รับเชิญไปบรรยายเรื่อง การรักษามะเร็งตับ และมะเร็งท่อนำดี แก่แพทย์สมาคมรังสีวิทยาสหภาพพม่า เมืองย่างกุ้ง

 
รศ.นพ.คมกริช  ฐานิสโร ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษเรื่อง "การรักษามะเร็งตับ และมะเร็งท่อนำดี" แก่แพทย์สมาคมรังสีวิทยาสหภาพพม่า เมืองย่างกุ้ง เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
 
 
รศ.นพ.คมกริช  ฐานิสโร