ไปฝังแร่ที่เมืองจีนมาหรือเปล่า?

 
     
     
 
 
 
 รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร
 อุปนายกสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย